گلسار خیابان 122 : مرگ بر دیکتاتور – ایرانی میمیرد ایرانی میمیرد ، ذلت نمیپذیردبلوار گیلان : الله اکبر ساعت 10 شب و یا حسین میرحسین


گلسار : یار دبستانی و دیکتاتور حیا کن و شعارهای دیگر ! (کیفیت مناسب)


گلسار : توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد


بلوار : میکشم ، میکشم آن که برادرم کشت
زندانی سیاسی آزاد باید گردد

شادی مردم گلسار

گلسار :