روزی که با تمام وجود فریاد زدیم » موسوی، موسوی حمایتت میکنیم «
و چه خوب در روزهای پس از انتخابات نشان دادیم که ما مردمانی نیستم که بیهوده حرفی را بر زبان جاری کنیم ، نشان دادیم که از هدف و آرمان خود دست نمیکشیم