تی امرام تویی کی ترا ادعا ب ایمان دری
و خودایا بهتر از من شناسی….
تویی کی تی ایمانا فقط حجابا دورون دینی…
تویی کی چند روز پیش دانشگاه علوم پایه جولو بوشویی و داد بزه ایی «مرگ بر بی حجاب» بقیه شعارانا کار نرم کی اوشانه امرا ایتا مرغانه هم تی دست فاندیدی…
بله تی امرام…
تی امرا کی فکر کونی ایران فقط تیشینه….
باشه اصلا آ کل ایران تی شین تی پر ارث فقط ایتا وجب مرا فَدَن تا انه رو بسم می حرفا بزنم تا شاید تی غیرت تکان بوخوره…
تی امرام توویی کی تا بحث سیاسی ب ترا ادعا ب ایتا بالاکا معلومات دَرَی ولی در عمل چیزی واسه گفتن نری…
بله توو….
توویی کی انگار فقط زاده ببستی کی دکفی خیابان دورون شعار فَدی…
بله تی امرام….
آخه با غیرت تویی کی داد زنی حجاب مــی ناموسه ؛ زن ایرانی مـــی ناموسه چرا 240 روز پیش بله ها 240 روز پیش وقتی تی ناموسا وسط خیابان پَر پَر بوکودیدی لالا بُستی؟!!
هــــــــــــــا چیـــــسه نوکونه توهم باور بوکودی کار اینگیلیس بوو؟!!
تویی کی ترا ادعا ب خون هیچ بی گناهی نباس ریخته ببه ها چند روز پیش 5بیگناها اعدام بوکودیدی چرا تی زبان کار نمو؟!!
نوکونه توو هم باور بوکودی او معلم تروریست بوو؟!!
نه دنم توو هم آ حرفا باور نوکودی توو فقط تی سرا توادایی برف دورون و نخایی واقعیتا بیدینی….
بابا جان تی اوو مار د امی اعتقاد امرا بازی نواکودن هزاران جوان شیمی آ کاران امرا از خودا هم رو واگردنه ایدی….
خود من تا قبل انتخاباتو آ جنایتان ایتا روز نماز غذا نَشتیم بوخودا نَشتیم ولی کاری می امرا بوکودیدی 1ساله کی (نماز بوخوره می سرا) حتی ایبار نبسته رو به طرف می خودا بوکونمو دعا بوکونم…
جان تی او مار د آ ایبچه اعتقادی کی مرا بمانستهیا از بین نوابردن…
اصلا دنی چیه؟
شوما با خودا امان بی خودا شوما مسلمان امان کافــرشوما فهمیده امان نفهم شوما باغیرت امان بی غیرت شوما با سواد امان بی «صوات» ولی بووخودا جفت ایرانه شینیم….
چرا شوما کی به زور 200نفرم نوبوستیدی باس با حمایت 300پولیس ایتا جا جمع بیبی و تی حرفا بزنی تی اعتراضا بوکونی و آب از آب تکان نوخوره امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امان وقتی اعتراض دَریم و دَکفیم آ خیابان دورون تا امی اعتراضا به گوش دنیا فرسانیم(حمایت پولیس هیچ) باتوم امرا هم بزنید امی سر دورن؟!!
هـــــــــا ؟
واقعا چرا؟!!
یعنی واقعا توو تی اسما نیهی ایرانی؟!!
یعنی واقعا توو فرزند کوروشی؟!! فرزند داریوشی؟!! فرزند میرزا کوچک خانی؟!!!
بوخودا کی من شک دَرَم….
کم کمش 10/12 نفر از شوما ها پیج میان عضویدی و دنم انا خواندیدی پس جان تی همه کس ایبچه به خودت بیا…
توو دنی منم دنم مشکل امی ایران حجاب نیه…
امی ایران دورون 1=1 نیه…
امی ایران دورون 1=70000000…
امی ایران دورن زن=مرد نیه…
امی ایران دورون زن=…….
امی ایران دورن خون بی گناه امی خاخوران
مهم نیه ولـــــــــــــــــــی اشنه مو کی بیرون آیه مهمه(اصلا زمینو زمان چکو پَر زَنه)….
امی ایرانه دورون ادعا کونیدی کی ریگیا
با ان همه دبدبه و کبکبه دستگیر بوکودیدی پس چرا آ قاتلانی کی امی ندا امی سهرابامی ترانه امی کیانوش امی……بوکوشتیدی راست راست خیابان دورون قدم زنیدی؟!!
هـــــــــا؟!!
هسا بوشو داد بزن مرگ بر بی حجاب…
بوشو بلا میسر…

بر گرفته از صفحه فیس بوک «گيله مردان و گيله زنان»