از مردم شریف ایران و همه فعالان جنبش سبز در این شرایط حساس متوجه توطئه قدرت طلبان و خشونت طلبان باشند و کوچکترین فرصت و امکانی را برای آنها فراهم ننمایند تا با بهره گیری از آن به مقاصد شوم خود دست پیدا کنند و با استفاده از نیروهای تحت امر خود دست به خشونت زده و سپس به بهانه ی آن مردم بی دفاع را مورد تهاجم و کشتار و اسارت قرار دهند و به این نکته توجه کنند که دولت دراین برهه اساسا به حرکات رادیکال نیاز مبرم دارد.

کلمه- گروه سیاسی: اخبار واصله نشان از آن دارد که دولت نامشروع با توجه به شکست های پی در پی در عرصه های مختلف داخلی و متاسفانه بین المللی، از جمله افشای چهره ی ریاکارانه ی آنها در برخورد با امام امت و رهبر کبیر انقلاب، جسارت به یادگار آن عزیر بزرگوار در ۱۴ خرداد، تصویب قطعنامه جدید سازمان ملل متحد که اصولا مدیون سیاستهای ماجراجویانه دولت است و اطمینان از زنده بودن جنبش سبز مردم ایران و عزم راسخ مردم برای شرکت میلیونی در راهپیمایی سکوت پیش بینی شده برای ۲۲ خرداد  در صدد حادثه آفرینی و ماجرا جویی های جدید در صحنه های داخلی و بین المللی است تا بار دیگر با انحصار وسایل ارتباط جمعی نسبت به تشدید جو پلیسی در جامعه و رادیکالیزه کردن صحنه سیاسی کشور به سرکوب بی رحمانه و شدید مردمی که  صرفا خواهان برخورداری از حق ابتدایی خود  برای انجام تظاهرات مسالمت آمیز هستند اقدام کند و اذهان عمومی را از آنچه که این روزها در کشور می گذرد منحرف کند. تظاهرات مسالمت آمیز از مکانیزم های کاملا شناخته شده  برای تضمین حقوق بنیادین شهروندان  و یکی از پایه های دموکراسی است. اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز  این حق را صراحتا شناسایی کرده است . دعوت به  تظاهرات از جانب اشخاص و شخصیت ها نیاز به کسب مجوز ندارد.در خواست مجوز از سوی رهبران جنبش نیز برای بر طرف کردن هر گونه شائبه قانونی و انسداد راههای قانون گریزی مسوولین امربود. اما اظهارات و مواضع غیر قانونی و شرم آور آنها موید ترس وحشتناکشان از حضور عظیم و با شکوه مردم در این راهپیمایی بود. زیرا چه کسی است که نداند اصل بر آزادی است و محدودیت در آزادی افراد از جانب حکومت تنها باید توسط قانون صورت گیرد.

تنها دیکتاتورها  انتظار دارند مردم  و جوامع مدنی برای هر کار و هر اقدامی از آنها اجازه بگیرند وگرنه  استناد به اینکه راه پیمایی سکوت در قانون پیش بینی نشده است مضحک تر و بی پایه تر از آن است که کسی به آن باور داشته باشد. آیا قانون یا آئین نامه، راهپیمایی همراه با سکوت را منع کرده است یا راهپیمایی در تایید دولت را صرفا مجاز اعلام کرده است؟!

مردم شریف ایران  و همه فعالان جنبش سبز  در این شرایط حساس متوجه توطئه قدرت طلبان و خشونت طلبان باشند و کوچکترین فرصت و امکانی را برای آنها فراهم ننمایند تا با بهره گیری از آن به مقاصد شوم خود دست پیدا کنند و با استفاده از نیروهای تحت امر خود دست به خشونت زده و سپس به بهانه ی آن مردم بی دفاع را مورد تهاجم و کشتار و اسارت قرار دهند و به این نکته توجه کنند که دولت دراین برهه اساسا به حرکات رادیکال نیاز مبرم دارد.

بیانیه آقایان موسوی و کروبی در لغو راهپیمایی پیش بینی شده نیز در همین راستا  صورت گرفته است.