این فیلم مربوط به پنجشنبه ، سوم تیر هشتاد و نه میباشد که گشت ارشاد قصد بردن دختری نوجوان را به علت بد حجابی داشت که با مقاومت های مردمی روبرو شد ….

لازم به ذکر است پلیس با دخترانی که از مانتوی رنگی و لاک ناخن و … استفاده کرده باشند برخورد میکند و این در حالی است که شما در کمتر از 10 دقیقه و با امنیت کامل میتوانید در پارک های شهر رشت انواع مواد مخدر را خریداری کنید !

لازم به ذکر است که در این درگیری 2 جوان که مشغول فیلم گرفتن از صحنه بودند نیز دستگیر شدند

در زیر میتوانید نمونه ای از برگ جریمه جدید برای بد حجابی و مصادیق آن را مشاهده کنید