حضور سبزها از ساعت 15 در خیابان مطهری بسیار چشمگیر بود.
هسته اولیه در ساعت 15:50 تشکیل شد.
حضور ماموران لباس شخصی در این ساعات پرتعداد بود.
در نزدیکی سه راه حاجی آباد جمعیت توسط لباس شخصیها تا حدودی متفرق شدند.
بعداز چند دقیقه درگیری شدید بین نیروهای سرکوبگر و مردم روبروی مسجد بادی الله.
دستگیری 4 نفر در این لحظات.
سرازیر شدن کم سابقه نظامیان با لباس غیر نظامی و نیروهای پلیس به خیابان مطهری در ساعت 16:30.
جمع کردن تمام سطل آشغالها توسط شهرداری.
در هر گوشه و کناری میتوان یک درگیری دید
تا ساعت 17 سیل جمعیت سبز و ترافیک شدید خودروها به همراه بوق ممتد در برخی نقاط.
درگیری جلوی مسجد چهاربرادران اما از حجم درگیری ها کاسته شده است.
تا این لحظه دستگیری دستکم 10 نفر در رشت.

تا ساعت 18:30 همچنان جو تا حدودی متشنج است ….

تا ساعت 19:30 بتدریج از تراکم جمعیت کم شده و موتور سواران مشغول مانور هستند !
جوان بسیجی با تلفن صحبت میکند : آره ، یه سی نفری رو گرفتیم ….
برای برخی از مشاغل که باعث تجمع جوانان در یک نقطه می شدند از طرف کلانتری احضاریه فرستاده شده است