یکشنبه یکم اسفند ماه ساعت 3 خیابان مطهری.
همزمان با تاریکی هوا هر جا که توانستیم برای شهیدان سبزمان شمعی روشن می کنیم.
دوستان از خشونت دوری کنیم ، خشونت درست نقطه قوت دیکتاتور است.
این خواست دیکتاتور است که تجمعات به خشونت کشیده شود ، او را یاری نکنیم.