قومی که تو را ز شاخه، ای گل چیدند
کشتند تو را و بعد از آن خندیدند
سالی که گذشت رأی ما را خوردند
امروز جنازه تو را دزدیدند

صبا گیلانی