از ساعت 5 در خیابان مطهری.
در صورت تشکیل شدن هسته اولیه به میدان صیقلان می رویم.
در صورت سرکوب شدن تحت هر شرایطی ساعت 6 میدان صیقلان باشیم.
نیروهای سرکوبگر سعی می کنند ما را به مسیرهای فرعی هدایت کنند ، فریب آنها را نخوریم
در صورتی که تجمع در میدان صیقلان سرکوب شد ساعت 7 در مرکز شهر (شهرداری) و در اطراف ساختمان شهرداری تجمع می کنیم
دوستان و همراهان همیشگی این وبنوشت توجه داشته باشید که شما وظیفه اطلاع رسانی به سایرین را به عهده دارید .

توضیحات تکمیلی بزودی.