امروز بسیاری از دوستان در خیابان مطهری و شریعتی حضور داشتند اما بی نظمی و ضعف در اطلاع رسانی به عموم مردم کاملا مشهود بود .
از شما دوستان عزیز خواهشمندیم تا برای ادامه راه در سه شنبه آینده راه کار پیشنهاد کنید ،باید ضعف ها را پوشش داده و نقاط مثبت را تقویت کنیم.
باید فعالیت های جدی تری در بدنه جامعه داشته باشیم ، امروز بسیاری از مردم حتی خبر دستگیری میرحسین به گوششان هم نخورده بود ،چه رسد به قرار امروز ….
اگر پشت میرحسین را خالی کنیم آیندگان در مورد ما چه قضاوت خواهند کرد ؟
ما نمی گوییم چاره کار فقط در کف خیابان است ،اما با شرایط کنونی انتخاب بهتری به ذهن مان نمی رسد.
ما یقین داریم که شما نیز از ظلم و استبداد بیزارید از اینکه حق و حقوق مان نادیده گرفته می شود خسته شده اید ،میدانیم که نمی خواهید مردم کشورمان هر روز تحقیر شوند و دروغ و نیرنگ و فریب به خوردشان داده شود .
چه باید کرد ؟ چاره کار چیست ؟