ظهر امروز تعدادی روزنامه کلمه در دو نقطه از شهر توزیع شد