صحبت های مرد معترض :چرا در رو بستن ؟ چون با غیرت بود ؟ با وجدان بود ؟
اگر یک روحانی بود مجلس می گرفتن یا نه ؟ چرا در رو باز نمیکنن؟ گناهش چی بود ؟ و ….حجازی با غیرت حرف تو حرف ملت