اشک امانم نمی دهد
خدایا در کجای این جهان ایستاده ای ؟
خدایا ما در کجای جهان زندگی میکنیم؟
این وقایع را فقط در مراسم های سوگواری امام حسین برایمان نقل میکردند. یزیدیان این چنین کرده بودند که اینان کردند ؟
چطور می شود دختری را در مراسم تشیع پدر طوری به باد کتک گرفت که جان به جان آفرین تسلیم کند ؟
خدایا، این ظالمان چه می کنند ؟
خدای من شاید هنوز ندانی از چه سخن می گویم ….
هاله را یادت هست ؟ همان که دیشب بر سر نعش پدر، قرآن بدست با تو نجوا میکرد ، همان را کشتند ……

89a9d737d29dde6bdafeae4ad1e8ed84-300x225.jpg