به خیالتان کودتایی کردید …
ستادها را بستید، قلم ها را شکستید و آزادگان را در بند کردید.
اما غافل از اینکه، حماسه در راه است …
22 خرداد نقطه شروع حماسه ماست.
ما اهل سازش نیستیم و تا رسیدن به تمام اهداف سبزمان از پای نخواهیم نشست.
22 خرداد ساعت 6 تا 8 خیابان مطهری