یار دبستانی من، اکنون بیش از همیشه باید حمایتش کنیم.