صبح امروز نیروهای امنیتی با عجله اقدام به نصب یک دوربین امنیتی در مرکز چهار راه میکائیل کرده اند
و قرار است نیروهای امنیتی در یکی از ساختمان های اطراف مشغول رصد جمعیت شوند این اقدام آنان از 2 جهت مهم است
1- شناسایی نیرو های فعال جنبش و اقدام برای دستگیری آنها، یعنی کسانی که همیشه در تجمعات شرکت داشته اند و یا کسانی که جمعیت را هدایت میکنند … این دوربین فقط در چهار راه میکائیل نصب شده است و به دلیل پیچ خیابان، دامنه دید آن محدوده کوچکی را در بر میگیرد.

2-بعد از وقایع 25 بهمن و 1 اسفند که خشونت بی حد نیروهای بسیجی و امنیتی باعث ایجاد شکاف عمیق بین نیروهای نظامی و امنیتی شد ،این نیروها برای مجاب کردن و توجیه اعمال خود نیازمند مظلوم نمایی می باشند ،لذا امروز ممکن است دست به اعمال تحریک آمیز بزنند مخصوصا در اطراف چهارراه میکائیل

دوستان امروز برنامه ما فقط در مسیر چهارراه تا صیقلان خواهد بود و همچنین این برنامه در سکوت کامل و بدون شعار گفتاری و نوشتاری می باشد تا هرگونه فرصتی از اقتدارگرایان برای به خشونت کشیدن تجمعات جلوگیری شود.

پی نوشت: دوربین کنترل ترافیک سه راه جاجی آباد به علت ارتفاع زیاد و وجود درختان کاربرد زیاد برای رصد پیاده روها ندارند