امروز مردم رشت نیز مانند مردم سراسر کشور به خیابان آمدند و طبق خواسته شورای هماهنگی آرام و بدون شعار در مسیرهای تعیین شده حضور پیدا کردند. نیروهای امنیتی نیز خیابان مطهری را با موتورهای خود قرق کرده بودند و سردرگم به این سو آن سو می رفتند، زیرا هیچ بهانه ای برای درگیری با مردم نداشتند، چند دستگاه اتوبوس و مامورین یگان ویژه نیز در شهرداری و همچنین جلوی زندان شماره 2 مستقر بودند، حدود 200 موتور سوار نیز در خیابان ها بطور منسجم مشغول مانور بودند و انگار می خواستند این نکته را یادآور شوند که حکومت غیر مردمی حتی از راه پیمایی سکوت مردم هم میترسد.

پی نوشت: بر اساس گذارشات مردمی حدود ساعت 8:30 نیروهای امنیتی در چند نقطه از خیابان مطهری با مردم درگیر شدند.