25 خرداد ساعت 6 تا 8 سبزه میدان ، علم الهدی ، شهرداری