می دیلا خون دوکودی ای روزگار
خستا بوم جه تی بی اینصافی ای روزگار
ا دونیا داره خو مئن هرز واش هیزار هیزار
آخه اینصاف نیئه تا کی پرپر بوکونی تازه گولا ای روزگار

شعر از دامون