بیانیه جنبش سبز گیلان در حمایت از اعتراض مسالمت آمیز هموطنان درارومیه و تبریز

بیانیه جنبش سبز گیلان در حمایت از اعتراض مسالمت آمیز هموطنان درارومیه و تبریزسیاست منسوخ شده و تاسف آور سرکوب اعتراضات مدنی مردم ایران ، گواه آشکاری بر حقانیت این گفتار است که نظام حاکم از هرگونه کوشش ملت برای دستیابی به شرایط مناسب که در خور شان و شخصیت و متناسب با مبارزه تاریخی ایرانیان علیه استبداد باشد ، هراس دارد .چرا که در جهان کنونی ، آگاهی و شعوری که با شور همراه است ، تنها سلاح مردم برای دستیابی به آزادی است و در این میان ، پیام عده ای کوته فکر که با این فرموده الهی در ستیزاند ، جز تلاش برای بازتعریف استبداد قرون وسطی نیست .

هموطنان عزیزمان در ارومیه و تبریز ، که تاریخ باشکوه در سپهر سیاسی ایران جهت مبارزه علیه استبداد ، تجربه گرانبهای ایشان بوده و هست ، در اعتراضی مسالمت آمیز و غیرسیاسی بیان می دارند که خواهان نابودی میراث گرانبها و خدادای ایران زمین ، دریاچه زیبای ارومیه ، نیستند و پاسخ حکومت بار دیگر چیزی جز سرکوب خشونت بار نیست .

این اعتراض یقینا اگر در فضایی دموکراتیک و آزاد برپا میشد ، نشانه ای از پویایی و فعالیت جامعه مدنی تلقی می گردید و مورد مباهات می بود که مردم یک کشور خواهان نابوی سرمایه هایشان نیستند . اما افسوس که  اینجا در ایران ، شرایط به گونه ای دگر است هرچند که اینگونه نخواهد ماند .

واضح است که نظام حاکم از تجربه دوباره هر اعتراضی که پویایی و سرزندگی جامعه را حفظ و همزمان نمایان سازد ، به غایت هراس دارد و سرکوب  اعتراض مسالمت آمیز ، غیر سیاسی و سرشار از آرامش هموطنان عزیز در ارومیه و تبریز به عنوان نماینده یک ملت برای جلوگیری از نابوی میراثی ملی دیگر ، دلیل قاطع و محکم این مدعاست .

مسلما اعتراض مدنی برای محافظت از میراث تاریخی تمدنی چند هزارساله ، جز ستایش و تحسین و در پی آن اقدام فوری برای تحقق خواسته های مطرح شده را جایز نمی داند ، لذا  » جنبش سبز گیلان » ضمن حمایت از اعتراض مسالمت آمیز هموطنان عزیز در ارومیه و تبریز ، برای جلوگیری از نابودی دریاچه زیبای ارومیه ، بیان می دارد که سیاست منسوخ شده و تاسف آور سرکوب حقوق ملت ، نزول ترحم انگیز سطح جهان بینی حاکمان فعلی ، آنهم در بحبوحه سقوط پی در پی نظام های استبدادی ، در مقابل رشد روز افزون سطح آگاهی و عزم راسخ مردم ایران برای دستیابی به آزادی و آبادی را بار دیگر نمایان ساخت و این همه ، تبلور زیبای این کلام است که در این زمان ، نه دیکتاتور خواهد ماند و نه دیکتاتوری .

جنبش سبز گیلان

90/6/7