موج جدیدی از شعارنویس های حامی جنبش سبز در هفته های اخیر به اتهام شعارنویسی در نقاط مختلف شهر تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده اند.

براساس خبرهای رسیده به کلمه از زندان اوین، افراد بازداشت شده در رده های مختلف سنی از جوان دانشجو تا پیرمرد بوده و دارای شغل های متفاوت از جمله بنا، کارمند، دانشجو و… هستند.

اغلب این افراد به اتهام نوشتن شعار علیه […] == [ رهبر جمهوري اسلامي ] بازداشت شده اند. بازداشت شده های اخیر گفته اند که شعارهایی را نیز در حمایت از جنبش سبز و رهبران آن از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی نوشته اند.

کلمه درصدد است خبرهای تکمیلی همراه با آمار اینگونه افراد زندانی در زندان اوین تهیه کند.