بار ديگر زمين رخت سرما را از تن بيرون ميكند و نويد بهاري مملو از زيبايي و زندگي را به آنهايي نشان ميدهد كه همواره در جستجوي سرسبزي و شادماني اند تا با سرزندگي، آنچه مرز اميد و آرزوست را به يكديگر پيوند زنند آنچنان كه گسستنش حتي در خيال هم نگنجد و چه زيباست آنروز كه گواه روزها و شب هاي سرد زمستان كه هر سال مي آيند و ميروند براي راستي و درستي اش كافي مي نمايد.

اينك كه مردم ايران در سراسر اين جهان گسترده در تكاپوي دست يابي به زيباترين بهار جاودانه، آزادي و آزادگي اند، سزاوار نيست جز اميد و اميدواري را براي يكديگر معنا كنيم و هديه اي جز محبت و دوستي و قدرداني به روح يكديگر تقديم نماييم. كه باور داريم جز اين نيز نخواهد بود چرا كه سخن از ايران است و مردمان فهيم و پاكش.

از اينرو » جنبش سبز گيلان » نيز ضمن آرزوي سالي پر از موفقيت براي تمامي هم ميهنان عزيز و گرامي، به اميد تداوم و » گسترش مبارزه مدني و مقاومت در برابر جنگ طلبي » راه سبز اميد را ادامه خواهد داد و در نهايت به حاكمان فعلي، زندگي را يادآوري ميكند و اينكه عدالت و صداقت و آزادي، هرگز زمستان طولاني را پشت سر خود تحمل نخواهد كرد.